Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot Boekingen, georganiseerd door 2KG V.O.F,
ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 65280466, hierna: 2KG.

ARTIKEL 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: -

2KG: 2KG V.O.F alsmede haar medewerkers.
Klant: de wederpartij van 2KG, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon.
Deelnemer of deelnemers: de natuurlijke persoon of natuurlijke personen die onderdeel uitmaken van de groep van de Klant.
Boeking: het arrangement, welke door of middels tussenkomst van 2KG aan de Klant is aangeboden.
Offerte: het aanbod tot het voor de Klant organiseren van een Boeking door 2KG.
Overeenkomst: de door Klant aanvaarde offerte, reservering en/of overeenkomst met 2KG.
Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van 2KG.
Reservering: het verzoek van Klant op grond waarvan Klant bij 2KG een Boeking boekt.
Bevestigingsmail: de e-mail waarmee Klant de Offerte bevestigd.
Reserveringssom: de totaalprijs van de door Klant gekozen Boeking.

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
	2.1 Aanbiedingen en/of offertes van 2KG, al dan niet voor zichzelf en/of een ander uitgebracht, zijn één en ondeelbaar, en vervallen indien
      aanvaarding niet tijdig en/of volledig plaatsvindt. Een eventuele mondelinge reservering wordt per e-mail als Offerte uitgebracht aan Klant,
      deze wordt bevestigd per e-mail aan de hand van een opdrachtbevestiging door Klant welke tussen partijen bindend is. Wanneer deze bevestigingsmail
      niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd en is er aldus geen Overeenkomst tot stand gekomen. Let op, de Offerte komt af en toe in de
      spamfolder terecht.
	2.2 Degene die de Overeenkomst namens of ten behoeve van één of meerdere personen aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit
      deze Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3: Uitvoering van de Overeenkomst
	3.1 2KG zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
	3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 2KG zonder vereiste medewerking van of mededeling aan de Klant het
      recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
	3.3 De Klant draagt zorg voor tijdige, correcte en volledige aanlevering van de gegevens waar 2KG om heeft verzocht, of waarvan de Klant redelijkerwijs
      behoort te begrijpen en/of te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Klant het vorenstaande niet naleeft
      heeft 2KG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening
      te brengen.
	3.4 2KG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens aan 2KG heeft verstrekt.
	3.5 De Klant vrijwaart 2KG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant
      toerekenbaar is.
	3.6 2KG heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan een reservering te verbinden.

ARTIKEL 4: Betaling
	4.1 Tenzij 2KG en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen dient de Klant uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van de Boeking de
      totale aan 2KG verschuldigde reserveringssom voldaan hebben. De Klant ontvangt hiervoor bij de opdrachtbevestiging een factuur ter hoogte van de
      reserveringssom (overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden).
	4.2 Niet tijdige betaling door de Klant kan annulering en/of opschorting van de Boeking tot gevolg hebben. In vorenstaand geval is 2KG niet gehouden tot
      restitutie van enig bedrag aan de Klant.
	4.3 Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling verkeert de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim
      een vertragingsrente aan 2KG verschuldigd berekend over het bedrag van de factuur of het nog onbetaalde gedeelte daarvan, waarbij het navolgende geldt: 
    (a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
    (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan 1,5 % (zegge: anderhalf procent) per kalendermaand.
	4.4 In het geval de Klant in verzuim is met de tijdige en/of volledige betaling van de door 2KG aan de Klant in rekening gebrachte bedragen is de Klant aan
      2KG buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 
     a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt 2KG aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal
      toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke
      Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 (zegge:
      veertien) kalenderdagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door 2KG wordt voldaan.
    (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt 2KG aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,
      welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en
      het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het door 2KG te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 250,00.

ARTIKEL 5: Reserveringssom
	5.1 Bij iedere reservering brengt 2KG administratiekosten in rekening, deze zijn inbegrepen in en bedragen 10% van de reserveringssom.
	5.2 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon, in euro’s en inclusief BTW.
	5.3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van de Boeking. 2KG behoudt zich het
      recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder
      de toepasselijke BTW-voorschriften.

ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)
	6.1 De reservering kan door de Klant in overleg met 2KG gewijzigd worden indien en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Bij het op verzoek van de Klant
      in mindering brengen van het aantal deelnemers aan de Boeking gelden de in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden vermelde annuleringsvoorwaarden.

ARTIKEL 7: Annuleringen
	7.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant zal 2KG – behoudens schriftelijk anders overeengekomen – de navolgende kosten bij de Klant
      in rekening brengen.:
     a. annulering > 4 weken voor bedoeld tijdstip, administratiekosten vermeerderd met 0% van de reserveringssom
     b. annulering > 2 weken voor bedoeld tijdstip, administratiekosten vermeerderd met 10% van de reserveringssom
     c. annulering < 2 weken voor bedoeld tijdstip, administratiekosten vermeerderd met 50% van de reserveringssom
	7.2 De Klant is gehouden annuleringen schriftelijk per post en/of per e-mail aan 2KG mede te delen.
	7.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk twee weken voor de Boeking kosteloos worden doorgevoerd,
      mits schriftelijk per post en/of per e-mail aan 2KG medegedeeld. Bij vorenstaande aanpassing geldt de laatst bekende groepsgrootte als
      uitgangspunt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden – tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen –
      de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen annuleringsbepalingen toegepast. Bij vermindering van het aantal deelnemers heeft 2KG het recht
      de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

ARTIKEL 8: Niet doorgaan van de Boeking/wijzigingen
	8.1 Enkel 2KG komt het recht toe wijzigingen aangaande de door Klant geboekte Boeking aan te brengen. 2KG zal hiertoe onder meer (niet limitatief) over
      gaan indien uitvoering van de Boeking om welke reden dan ook niet verantwoord is en/of blijkt te zijn, of 2KG daartoe op grond van een wettelijke
      plicht en/of verzoek of aanwijzing van het openbaar gezag gehouden is.
	8.2 Indien door omstandigheden door 2KG wordt besloten, dat de Boeking niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal 2KG zich
      inspannen dit direct aan de Klant mede te delen.
	8.3 Indien 2KG besluit de door Klant geboekte Boeking geheel of gedeeltelijk te annuleren, verplicht 2KG zich tot het afgeven van een waardebon
      (geldigheidsduur 12 kalendermaanden vanaf uitgifte) met een waarde van (delen van) de betreffende Boeking, zodat (delen van) de Boeking op een
      andere datum door kan gaan.

ARTIKEL 9: Klachten
	9.1 Klachten over de door 2KG georganiseerde Boeking dienen, op straffe van verval van rechten van de Klant, door de Klant binnen 8 kalenderdagen nadat
      de Klant deze heeft ontdekt, of de Opdrachtgever deze redelijkerwijze had kunnen en/of behoren te ontdekken, schriftelijk aan 2KG te worden gemeld.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid
	10.1 Indien 2KG aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de reserveringssom (zie artikel 5 van deze
       Algemene Voorwaarden) van de Boeking.
	10.2 2KG is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
       bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt door of aan de deelnemer(s), tijdens
       of ten gevolge van de de Boeking.
	10.3 2KG aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de Klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een Boeking niet kan doorgaan.
	10.4 Verlies en/of schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van 2KG of materialen van derden zullen aan de Klant
       in rekening worden gebracht.
	10.5 2KG is in geen geval aansprakelijk indien Boekingen door of namens derden uitgevoerd worden zoals onder meer vermeld in artikel 2.3 en 3.2 van deze
       Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 11: Begin- en eindtijd
	11.1 De begin- en eindtijd van een Boeking wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien de Boeking aangepast dient te worden vanwege het niet op
       tijd zijn van de groep, zal 2KG hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant.

ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding
	12.1 2KG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst
       niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de Overeenkomst 2KG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de
       (betalings)verplichtingen niet zal nakomen. – de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
       verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
	12.2 Voorts is 2KG bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
       onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke
       van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
	12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2KG op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien 2KG de nakoming van de verplichtingen opschort,
       behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
	12.4 2KG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: Overmacht
	13.1 2KG is nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien 2KG niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen
       wegens overmacht.
	13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee 2KG ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden of
       niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door 2KG kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld,
       ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden,
       (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden
       en problematieken bij een betrokken verhuurder.
	13.3 2KG kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden
       (voort)duurt is 2KG gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enigerlei schade en/of kosten
       aan de Klant.

ARTIKEL 14: Toepasselijk recht
	14.1 Op elke Overeenkomst tussen 2KG en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

ARTIKEL 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
	15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
	15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error